Política de privacitat

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD), el Consell Insular d’Eivissa (d’ara endavant, CIE) posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web el següent:

  1. Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diferents serveis que s’ofereixen a través del lloc web al qual s’accedeix, entre d’altres, mitjançant l’adreça principal ibizacreativa.com, seran objectes de tractament automatitzat i incorporats al corresponent fitxer, el responsable del qual és el CIE, amb domicili a Avinguda d’Espanya, 49, 07800 Eivissa, Espanya.
  2. Quan resulti necessari, per a la utilització o sol·licitud d’algun servei, facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de forma que es corresponguin amb la realitat en tot moment. El CIE es reserva el dret de retirar dels seus portals, canals telemàtics i material imprès aquelles empreses que presentin informació manifestament falsa o errònia.
  3. Quan es facilitin dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud de serveis que s’ofereixen a través del present lloc web, o s’enviïn mitjançant qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers del CIE i el seu tractament automatitzat, segons els termes establerts en el present document.
  4. Els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets podrà efectuar-se a través d’una sol·licitud per correu electrònic a info@ibizacreativa.com o d’una instància presentada al Registre d’Entrada del CIE o dirigida al Consell Insular d’Eivissa – Departament de Turisme, amb domicili a Avinguda d’Espanya, 49, 07800 Eivissa, per qualsevol dels mitjans especificats per l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada de còpia del document d’identitat, data, signatura i adreça a efectes de notificacions.
  5. Les dades registrades podran utilitzar-se per a propòsits informatius o promocionals de l’illa d’Eivissa, en el marc de les competències del CIE. Per això, les dades de contacte facilitades pels usuaris podran utilitzar-se per mantenir-los informats de les activitats d’informació/promoció turística dutes a terme pel CIE o per la Fundació de Promoció Turística d’Eivissa, d’acord amb els interessos especificats pels usuaris. Així mateix, les dades de caràcter empresarial podran incorporar-se al material imprès, digital o d’un altre tipus editat pel CIE o la Fundació, en l’exercici de les seves competències d’informació turística; també podran utilitzar-se per realitzar estadístiques en relació amb l’activitat d’informació o promoció turística duta a terme per les entitats esmentades.
  6. L’adreça de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de contractació o de subscripció a algun servei ofert pel CIE, podrà ser utilitzada posteriorment per part del CIE i les entitats senyalades en el punt 7 per a l’enviament de la informació esmentada al punt anterior, amb el consentiment previ dels interessats, que s’entendrà com a atorgat si no manifesten el contrari abans de finalitzar el procediment de contractació o de subscripció. En qualsevol moment, l’usuari podrà anul·lar el seu consentiment mitjançant un correu electrònic a info@ibizacreativa.com o presentant una instància segons la forma i els mitjans indicats al punt 4.
  7. En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s’ofereixen a través del present lloc web, o enviant-los per qualsevol altre mitjà, els usuaris accepten la utilització de les dades per part del responsable del fitxer, el CIE, o, si no, per l’empresa responsable del manteniment del web ibizacreativa.com. S’autoritza la cessió de les dades únicament a la Fundació de Promoció Turística d’Eivissa, en exercici de les competències de promoció turística de l’illa d’Eivissa, atribuïdes pels seus estatuts. En qualsevol moment, l’usuari podrà anul·lar el seu consentiment mitjançant un correu electrònic a info@ibizacreativa.com o presentant una instància segons la forma i els mitjans indicats al punt 4.
  1. El CIE es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li pugui ser facilitada, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l’obligació de guardar secret respecte a les dades facilitades pels usuaris. Així mateix, el CIE es compromet a adoptar en tot moment les mesures tècniques i organitzatives legalment exigides per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, implementant amb aquest propòsit tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Això no obstant, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
  1. El CIE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc del lloc web.